โปรแกรม Excel เป็นการฝึกปฏิบัติ การใช้งานสูตรต่าง ๆ จากตัวอย่างที่หลากหลาย เพื่อช่วยเสริมสร้างแนวคิดและความเข้าใจ เพื่อประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ พร้อมทางลัด ทำให้ ผู้ใช้งาน Microsoft Excel ทำงานในระดับที่สูงขึ้น และช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

หัวข้ออบรม :

            ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ เช่นไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย การใส่สัญลักษณ์ ให้กับข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพียงคลิก 2-3 ครั้งฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น การใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet) การสร้างรายงาน สรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart     

วิทยากร : คุณสรพงค์ สุขเกษม และทีมงาน

วันเวลาสถานที่ :                 วันที่ 29-30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.          

                                          วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.      

                                         ทุกรุ่นอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้อบรม : นักบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจทั่วไป *รับจำนวนจำกัด 30 คน


           
ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 1,800 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ใบรับรอง และทำเนียบรุ่น) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 
2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าทำเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 
**สิทธิพิเศษสำหรับ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรคนละ 800 บาท**


ลำดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1

สถานะการลงทะเบียน

1

 คุณศศิวิมล แสนอุ่น

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

2

 คุณพรทิพย์ น้อยเขมา

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

3

คุณกอบกุล เจียมแท้ 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

4

 คุณนพวรรณ นาคสนิ

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

5

คุณอุมาพร จันธิมา 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

6

 คุณอันธิกา ตรีรณโอภาส

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 ลำดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2

สถานะการลงทะเบียน

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

Comments