โปรแกรม Microsoft Excel เป็นการฝึกปฏิบัติ การใช้งานสูตรต่างๆ จากตัวอย่างที่หลากหลาย เพื่อช่วยเสริมสร้างแนวคิดและความเข้าใจ เพื่อประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือใหม่ๆ พร้อมทางลัด ทำให้ ผู้ใช้งาน Microsoft Excel ทำงานในระดับที่สูงขึ้น และช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

         หัวข้อวิชาที่อบรม : ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด, ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย, การใส่สัญลักษณ์ให้กับข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพียงคลิก 2-3 ครั้ง ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างสูตร, การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น, การใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet), การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart     

 รุ่นที่ 1   วันที่ 19 มิถุนายน 2560     เวลา 13.00-16.30 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 17 กรกฏาคม 2560   เวลา 13.00-16.30 น.

*  ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากหลักสูตร Microsoft Excel มีผู้ลงทะเบียนเต็มทั้ง 2 รุ่น แล้วค่ะClick!] ลงทะเบียน

ชื่อวิทยากร :   คุณสรพงค์ สุขเกษม 

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน