หลักสูตร Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล   

1.ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร 
  • ไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง 
  • ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย 
  • การใส่สัญลักษณ์ ให้กับข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการเพียงคลิก2-3 ครั้ง
  •  ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร
  • การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น

2. การใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียงลำดับข้อมูล การค้นหา (Filter) ข้อมูล
  • การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet) 
  • การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart
วิทยากร                : คุณสรพงค์ สุขเกษม  
รุ่นที่ 3                   : วันที่ 5 เมษายน 2559  เวลา 13.00 -16.00 น.
สถานที่อบรม         : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210    * รับจำนวนจำกัด  30 คน  
คุณสมบัติผู้อบรม    : นิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

                            

  
 ลำดับรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม