หลักสูตร Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล  

1.ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร 
  • ไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง 
  • ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย 
  • การใส่สัญลักษณ์ ให้กับข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการเพียงคลิก 2-3 ครั้ง
  • ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร
  • การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น
2. การใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียงลำดับข้อมูล 
  • การค้นหา (Filter) ข้อมูล
  • การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet) 
  • การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart
วิทยากร : คุณสรพงค์ สุขเกษม