ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สร้างห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยบัญชี Google for education
  • โพสประกาศ เนื้อหา ข้อความต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เข้าเรียนให้ทราบได้
  • เพิ่มรายชื่อผู้เรียนจากบัญชี Google for education 
  • สามารถนำรหัสผ่านในรายวิชาให้ผู้เรียนนำไปกรอกเพื่อเข้าห้องเรียนเองได้
  • อาจารย์สามารถตั้งโจทย์ การบ้าน ให้นักเรียนทำ โดยสามารถแนบไฟล์จาก Google apps
  • เช่น  Google Presentation - Google Docs ได้
  • กำหนดวันการส่งการบ้านได้
  • ให้คะแนนได้ หลังจากที่ผู้เรียนส่งการบ้าน พร้อมแจ้งคะแนนกลับ ให้ผู้เรียนทราบพร้อมคำติชม
  • สามารถดูจำนวนนักเรียนที่ส่งและยังไม่ส่งการบ้านได้ภายในวันที่กำหนด
  • รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ สามารถเก็บอยู่ใน  Google Drive Unlimited!

 เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
            
 รุ่นที่ 1   วันที่ 20 กรกฏาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 17 สิงหาคม 2560      เวลา 8.30-12.00 น.
 


           วิทยากร : คุณธงชัย วิไลวิทย์ 

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน