หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ ด้วย GOOGLE SITE            
Google Site
เป็นเครื่องมือหนึ่งใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์  ตลอดทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในระบบของ Google Apps เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยผู้ที่สนใจ จะต้องมีพื้นฐานในการใช้งาน Google Apps for Education ในระดับเบื้องต้น หรือสามารถศึกษาการใช้งาน Google Apps for Education ด้วยตนเองได้ที่  NU Google apps for Education

ชื่อวิทยากร :  คุณธงชัย วิไลวิทย์ และทีมงาน

วันเวลาสถานที่ :                         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559        เวลา 09.00 – 12.00 น.        

                                                  วันที่ 10 มีนาคม 2559            เวลา 09.00 – 12.00 น.        

         ทุกรุ่นอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


        goo.gl/THO9bk


คุณสมบัติผู้อบรม :   อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เท่านั้น    รับจำนวนจำกัด  30 คน


        CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site รุ่นที่ 1 สำหรับสร้าง
เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในระบบของ Google Apps เพื่อให้
เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
โดยคุณธงชัย วิไลวิทย์ และคุณเติมพงษ์ ทองทุม ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการใช้งาน Google Apps ของ CITCOMS เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
วลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 
อ่านเพิ่มเติม..

ลำดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1

สถานะการลงทะเบียน

1

 คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

2

คุณอานนท์ อรุณเดช 

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

3

Yoseung KIM 

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

4

 คุณเอกชัย คำหว่าง

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

5

 คุณจุฑามาศ คัมภีรพงษ์

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

6

คุณพิไลวรรณ จันทร์เจริญ 

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

7

 คุณศรีสัจา เปาจีน

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

8

 คุณวัลลพ ช้างไผ่

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

9

 คุณโชษิตา ต่อทรัพย์

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

10

 คุณกมลณิชา ฉิมแย้ม

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

11

 คุณจันทิมา ซิมป์สัน

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

12

 คุณอภิญญา สระมาลีย์

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

13

 คุณวิรัญชนา สุขเมือง

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

14

 คุณปาริชาต เสือเพ็ง

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

15

คุณปรียานุช เตชะมณีสถิตย์ 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

16

 คุณศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

17

 คุณสรัสวดี ชัยรัตน์

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

18

 คุณศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

19

คุณสรัสวดี ชัยรัตน์ 

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

20

คุณเฉลิมเกียรติ รอดเกตุ 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

21

 คุณกฤษฎา สีสด

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

22

 คุณวรพงศ์ ทองทุ่ง

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

23

คุณกุลนันท์ คำแก้ว 

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

24

 คุณขนิษฐา บรรดาศักดิ์

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

25

คุณวรางคณา วิหครัตน์ 

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

26

 คุณหนึ่งฤทัย ทั่งทอง

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 ลำดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2

สถานะการลงทะเบียน

1

คุณเฉลิมเกียรติ รอดเกตุ

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

2

 คุณนันท์นภัส นาคเอม

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

3

 คุณปวีณ เทพอุโมงค์

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

4

คุณวิภาดา บุญส่งแท้ 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

5

คุณนางธัญญา อุดอ้าย 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

6

คุณปราโมท เรณุมาร

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

7

 คุณวัชรินทร เทียนสันต์

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

8

คุณปิยวัฒน์ ปองผดุง 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

9

 คุณมหัทธนี ภิญโญ

   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

10

 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ

   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

11

 ว่าที่ ร้อยโทธนสาร สิกขีธรรมากร

   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

12

 คุณศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

13

 คุณปราโมท เรณุมาร

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

14

คุณอโณทัย ตํ้งสำราญจิต 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

15

 คุณคมกฤช คำตา

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

16

คุณวิภารัตน์ ครุฑถ้วย

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

17

 คุณวิเรืองลอง ปัญญาอินทร์

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

18

คุณวิทวัส พจสัณห์ 

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

19

 คุณสุพรรณี เกลื่อนกลาด

 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

20

คุณพารุณี ยิ้มสบาย 

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

21

 คุณนันทกา โกรานา

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

22

 คุณสุดาพร วงค์วาร

  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30