เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Microsoft Word และการฝึกวิธีปฏิบัติการ สร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมในเทคนิคใหม่ ๆ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะและการเรียนรู้จากเครื่องมือต่าง ๆ นั้น สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้อย่างคล่องแคล่ว และง่ายดาย

            หัวข้ออบรม :

            ทบทวน วิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Word 2013 สร้างรายงาน และการอ้างอิงการสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด้วย 
Quick Parts, สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป, เรียนรู้ขั้นตอนการทำจดหมายเวียน, Mail, การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน, 
กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร Merge

 รุ่นที่ 1   วันที่ 19 มิถุนายน 2560     เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 17 กรกฏาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.

*  ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากหลักสูตร Microsoft Word มีผู้ลงทะเบียนเต็มทั้ง 2 รุ่น แล้วค่ะ
[Click!] ลงทะเบียน 

            วิทยากร : คุณสรพงค์ สุขเกษม

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน