Google Site  เป็นเครื่องมือหนึ่งใน Google Apps for Education ใช้สำหรับสร้าง เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดย ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์  ตลอดทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในระบบของ Google Apps เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น    

                
            หัวข้ออบรม :
 แนะนำการใช้งาน template สำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้กับงาน เพื่อความรวดเร็ว แนะนำเครื่องมือการแก้ไขหน้า Page เช่นการแก้ไข Text การใส่รูป  การแทรก Google calendar ลงใน sites การสร้างข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน  sites แนะนำการใช้งาน Google Gadget ต่าง ๆ สำหรับหน้าเว็บของคุณ สร้างที่เก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามา  Download ได้ ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึง sites และการแก้ไข page ร่วมกันกับคนอื่นได้  แนะนำการใช้งาน  HTML code สำหรับนับจำนวนผู้เข้าชม sites แนะนำการย่อ link ให้สั้นลงด้วย goo.gl เพื่อง่ายแก่การจดจำ      
 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 4 กรกฏาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 10 สิงหาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.

 ปิดหลักสูตร 

            วิทยากร :  คุณธงชัย วิไลวิทย์ 

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน