เป็นหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ในระดับมืออาชีพ ซึ่งผู้อบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ทุกขั้นตอน และเจาะลึกการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS ที่เป็นสุดยอดโปรแกรมสำหรับการ สร้างเว็บไซต์ และการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS เพื่อการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม

หัวข้ออบรม :
  

 ศึกษาเครื่องมือของโปรแกรมสำหรับการสร้างสรรงานกราฟิก และโปรแกรมในการออกแบบเว็บไซต์ และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ  รวมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการจดทะเบียน Domain Name หลักการเช่าพื้นที่บน Web Server จากผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์(Web Hosting)  รวมทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อีกด้วย

ชื่อวิทยากร :  คุณจิรวัฒน์  ทองคำ และทีมงาน

วันเวลาสถานที่ :                     วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559           เวลา 09.00 – 16.00 น.       https://goo.gl/hXr44E 

     ทุกรุ่นอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้อบรม :   ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเว็บไซด์ของหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป     * รับจำนวนจำกัด  30 คน

            ค่าลงทะเบียนอบรม
   คนละ 3,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ใบรับรอง และทำเนียบรุ่น) ผู้เข้ารับการอบรม
จากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่
2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าทำเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน    
**สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรคนละ 1,500 บาท**

ลำดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรม

สถานะการลงทะเบียน

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

Comments