สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์

                งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

                e-Mail : jintanac@nu.ac.th  Tel : 0-5596-1567, 0-5596-1575  เบอร์โทรภายใน : 1567, 1575