หลักสูตร Microsoft Classroom สำหรับอาจารย์  

Microsoft  ได้เปิดให้บริการ Microsoft Classroom สำหรับ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านทาง Office365.nu.ac.th  
Microsoft Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่
ช่วยประหยัดเวลา เช่น 
ครูและผู้ร่วมสอนคนอื่น ๆ สามารถ แจ้งข่าวสาร คำอธิบายรายวิชา เนื้อหา/แหล่งการเรียนรู้ มอบหมายงาน และ
ตรวจการบ้านและให้คะแนนผ่านระบบ พร้อมพื้นที่เก็บเอกสารสำหรับวิชานั้น ๆ นักศึกษาสามารถติดตามว่ามีงานอะไรครบกำหนดบ้าง
ในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจน
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom


วิทยากร : คุณสรพงค์ สุขเกษม