แนะนำ Microsoft Office 365

จัดการอีเมลด้วย Exchange Online :
1.1 แนะนำ Outlook Web App
1.2 เช็คอีเมลเข้าออก และจัดการ
1.3 จัดเมลและงานให้เป็นระบบด้วย Task
1.4 การใช้งาน Exchange Online ร่วมกับความสามารถใหม่ใน Microsoft Outlook 2013

Calendar :
1.1 แนะนำการใช้งาน Calendar
1.2 การสร้างกิจกรรมในปฏิทิน
1.3 การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม
1.4 การสร้างปฏิทินใหม่

One Drive :
1.1 อธิบายหลักการ One Drive
1.2 แนะนำการใช้งาน One Drive
1.3 การอับโหลดไฟล์เข้าสู่ One Drive 
1.4 การจัดการไฟล์ (สร้าง ลบ แก้ไข  ย้าย) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ ออกจาก One Drive
1.5 การแบ่งปันไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน One Drive

Office 365 Online :
1.1 แนะนำการใช้งาน MS Word 365 การทำงานร่วมกัน สร้างเอกสาร แทรกรูป สร้างลิงค์ การใช้งานสมการเลขคณิตศาสตร์
1.2 แนะนำการใช้งาน MS Excel 365 การทำงานร่วมกัน การใช้งานสมการเลขคณิตศาสตร์
1.3 แนะนำการใช้งาน MS PowerPoint 365 การทำงานร่วมกัน สร้างเอกสาร แทรกรูป สร้างลิงค์ การใช้งานสมการเลขคณิตศาสตร์

Microsoft Office 365 Form :
1.1 แนะนำการใช้งาน 
1.2 การสร้างแบบสำรวจ 

--

 รุ่นที่ 1   วันที่ 4 เมษายน 2560    เวลา 13.00-16.30 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 6 มิถุนายน 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 3   วันที่ 8 สิงหาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.           วิทยากร : คุณสิงห์อดุล สมพมิตร 

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน