การจัดการเรียนการสอน e-Leaning ด้วย  NU Moodle LMS รุ่น 3 และ 4   

NU Moodle LMS เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดเรียนการสอนในรู้แบบ e-Learning ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน  สามารถรองรับการเข้าถึงในการเรียนได้หลายอุปกรณ์   ซึ่งเราจะสามารถจัดการรายวิชาในการเพิ่มเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ  และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบทเรียนได้ตลอดเวลา สามารถจัดกิจกรรมของบทเรียนในส่วนของ  ACTIVITIES เช่น Chat, Choice, Forum, Glossary, Lesson, Questionnaire, Quiz,  ตลอดทั้งสามารถกำหนดวันส่งงานการให้คะแนนแบบออนไลน์ได้ มีระบบการจัดการผู้เรียน Enrolment User, Enrolment  methods เพื่อใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มผู้เรียน และมีระบบการจัดเก็บการบ้าน ผลคะแนน และการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 http://elearning.nu.ac.th/ebook/lms.pdf
เอกสารประกอบการอบรม


  วิทยากร :   คุณปริญญา ตากล้า และ คุณธนพล เฉลิมภักตร์