1. แนะนำวิธีการโหลด add-in for PowerPoint นำมาใช้อย่างง่ายดาย จาก mix.office.com  
  • เรียนรู้การบันทึกหน้าจอโดยคำสั่ง Slide Recording  
  • เรียนรู้การบันทึกเสียงลงใน Slide
  • เพิ่มความน่าสนใจให้ Slide ด้วยคำสั่ง Inking ง่าย ๆ เพียงแค่ลากเม้าส์ 
  • เรียนรู้การแทรก ชุดคำถาม การทำข้อสอบ (เช่นว่า ถูก/ผิด หลายตัวเลือก)
  • เรียนรู้การแทรกคลิปวิดีโอที่ทำการ  Record นำมาวางไว้ใน  Slide

2. แนะนำการใช้คำสั่ง  Upload  to mix ในการดูในรูปแบบ  Online 
  • ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึง Slide จากบุคคลภายนอกได้ 
  • สาธิตการเผยแพร่ Slide ที่สำเร็จแล้วโดยช่องทาง social network อื่นๆ
  • แนะนำการ Export วิดีโอชิ้นงาน ในรูปแบบ .MP4 ในความละเอียดแบบ HD 
  • ซึ่งสามารถนำชิ้นงานเผยแพร่ลงใน Youtube ได้ 
  • เรียนรู้การดูค่าการตอบกลับ จากคำสั่ง My Mixes ของผู้ที่เข้ามาดูสไลด์ 
  • สามารถรู้ถึงจำนวนผู้ที่เข้ามาดูสไลด์ และรวมทั้งดูผลการทำแบบทดสอบ
   ในรูปแบบ
   คำถามต่าง ๆ วัดเป็นค่าเป็น % ได้

    http://elearning.nu.ac.th/ebook/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20The%20Office%20Mix%20add-in%20for%20PowerPoint.pdf
   เอกสารประกอบการอบรม

 รุ่นที่ 1   วันที่ 4  เมษายน 2560       เวลา  8.30-12.00 น. 
 รุ่นที่ 2   วันที่ 4  พฤษภาคม 2560    เวลา 13.00-16.30 น.

 ปิดหลักสูตร 

วิทยากร : คุณธงชัย วิไลวิทย์    

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน