หลักสูตร one note สำหรับอาจารย์  
 
1. ทำความรู้จักกับ OneNote และ OneNote for Classroom
  • การเพิ่ม App OneNote ลงใน Teacher Site
  • การเปิด Notebook สำหรับ Class นั้น ๆ
  • การเพิ่ม Section และการเพิ่มหน้า การลบ Section และการลบหน้าการจัดกลุ่มให้กับ Section 
  • และการจัดการหน้าย่อย
2.การใส่เนื้อหาแบบต่างลงในหน้า พิมพ์ตัวอักษรการเขียนด้วยลายมือ การบันทึกภาพและเสียง การจัดภาพหน้าจอ 
  • การแชร์เนื้อหากับนิสิตด้วยไลบรารีเนื้อหา
  • การใช้งานพื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • การติดตั้ง Application บนอุปกรณ์ SmartPhone

คลิกเพื่อลงทะเบียน

วิทยากร : คุณสรพงค์ สุขเกษม  
รุ่นที่ 1 : จำนวน 30 คน
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00 -16.30 น.
ตึก CITCOMS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 


 ลำดับที่รายชื่อผู้ลงทะเบียน
 1 คุณวุฒพล สาแดง
 2 คุณจิรวดี ผลประเสริฐ
 3 คุณYoseung - KIM
 4 คุณธัญญา อุดอ้าย
 5 คุณศรีสุดา พุ่มชม
 6 คุณนรัสถ์ กานต์ประชา
 7 คุณกิตติพงษ์ พุ่มพวง
 คุณเชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
 9 คุณวัชรินทร์ จินต์วุฒิ
 10 คุณกวินธร เสถียร
 11 คุณสุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
 12 ผศ. ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
 13 คุณชนาภา บูรณชาติ
 14คุณวัชรินทร เทียนสันต์ 
 15 คุณศิริพร เดชะศิลารักษ์
 16 คุณรัตติมา จีนาพงษา
 17 คุณอโณทัย ตั้งสำราญจิต
 18คุณภมรรัตน์ จันธรรม 
 19 คุณปภัสชญา ศรีพยัฆ
 20คุณฉัตรชนก จรัสวิญญู
 21 คุณชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล
 22 คุณภูมินทร์ ภูมิรัตน์
 23 คุณณิชากร คอนดี
 24 คุณสุทธาทิพย์ มากมี
 25ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ
 26คุณภรภัทร รัตนเจริญ
 27คุณพุดตาน พันธุเณร 
 28 คุณสมร หิรัญประดิษฐกุล
 29 
 30