Microsoft Skype  for Business 

        คือ Software Skype ที่เรารู้จักกัน ในด้านการจัดทำ VDO Call ที่เป็นที่นิยมใช้งานนั่นเอง โดย Microsoft Skype  for Business เป็นชุดโปรแกรมหนึ่งในชุด Microsoft Office 365 ใช้ User Account ของมหาวิทยาลัย ศึกษาการใช้งาน  http://office365.nu.ac.th

        โดย Microsoft Skype  for Business จะช่วยให้อาจารย์สามารถติดต่อสื่อสารกับนิสิตได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางการ VDO Call สามารถจัดทำการประชุมปรึกษาปัญหากับนิสิตได้ตลอดเวลา หรือนัดสอนผ่านการ Online ได้  

        ข้อดีที่สามารถปรับมาใช้สำหรับการเรียนการสอน
  1. สามารถประชุมพร้อมกันได้ถึง 250 User  และ สามารถทำการถ่ายทอดสด ในรูปแบบการสัมมนา ซึ่งรองรับผู้รับชมถึง 10,000 คน 
  2. สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทั้งจัดการเรียนและประชุม  ได้ตลอดเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์และ Mobile App 
  3. สามารถ  Share Screen  และ Share เนื้อหารผ่าน Application ของ Microsoft  อาทิ Powerpoint  เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
  4. การนัดหมายการประชุมผ่าน e-Mail และ Calendar  เพื่อให้การนัดหมายไม่ผิดพลาด

        หลักสูตร 
  1. การติดตั้ง Application ในเครื่องคอมพิวเตอร์และ Mobile 
  2. เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ VDO  Call  
  3. เรียนรู้เกี่ยวกับการ Share Screen และ Share Application 
  4. การถ่ายทอดสดในรูปแบบการสัมมนา
  5. การติดต่อนัดหมายผ่านทาง e-Mail และ Calendar 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560   เวลา 8.30-12.00 น.

 ปิดหลักสูตร 

วิทยากร : คุณสิงห์อดุล สมพมิตร  

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน