ตารางการอบรม CITCOMS


                            

1. กรอกรายละเอียดลงใบสมัคร Online ตามหลักสูตรที่ท่านต้องการอบรมผ่านเว็บไซด์ bit.ly/citcoms_training เท่านั้น

2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

            ชื่อบัญชี : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

            ธนาคาร : กสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร  เลขที่บัญชี 554-2-25936-3

3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน  หรือ อีเมล์ พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จให้ชัดเจนมาที่

            e-mail :  jintanac@nu.ac.th 

            FAX : 0-5596-1510

** เมื่อส่งหลักฐานชำระเงินลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านที่หน้าหลักสูตรการอบรมของเว็บไซต์