กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำ
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักรภาพของนิสิตและบุคลากร ตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความรู้ความชำนาญอย่างมืออาชีพ 

        ภายใต้ยุทธศาตร์ในด้านการส่งเสริมให้คำปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทำโครงการสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านคอมพิวเตอร์โดยประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้