กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำ
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักรภาพของนิสิตและบุคลากร ตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความรู้ความชำนาญอย่างมืออาชีพ 

        ภายใต้ยุทธศาตร์ในด้านการส่งเสริมให้คำปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทำโครงการสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านคอมพิวเตอร์โดยประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2560 

 อบรมการจัดทำสื่อสารสนเทศ 

 หลักสูตร  พัฒนาสื่อการสอน รูปแบบ VDO Clip ด้วย Microsoft Office MIX 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 4  เมษายน 2560       เวลา  8.30-12.00 น. 
 รุ่นที่ 2   วันที่ 4  พฤษภาคม 2560    เวลา 13.00-16.30 น.

 ปิดหลักสูตร  [Click!] รายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตร  การสร้างสรรค์สื่อ VDO Clip ด้วยตนเอง โดย Camtasia Studio 
 
 รุ่นที่ 1   วันที่ 21 เมษายน 2560       เวลา 8.30-12.00 น. 
 รุ่นที่ 2   วันที่ 18 พฤษภาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.

 ปิดหลักสูตร  [Click!] รายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตร  พัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom ด้วยระบบ Moodle (สำหรับอาจารย์)

 รุ่นที่ 1   วันที่ 24 เมษายน 2560       เวลา 8.30-16.30 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 23 พฤษภาคม 2560   เวลา 8.30-16.30 น.
 รุ่นที่ 3   วันที่ 23 มิถุนายน 2560      เวลา 8.30-16.30 น.
 รุ่นที่ 4   วันที่ 26 กรกฏาคม 2560     เวลา 8.30-16.30 น.

[Click!] รายละเอียดหลักสูตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 อบรม 
Google G Suite 

 หลักสูตร   การทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Google G Suite 

 รุ่นที่ 1   วันที่  4 พฤษภาคม 2560   เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 13 มิถุนายน 2560     เวลา 8.30-12.00 น.

[Click!] รายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตร  การสร้างเว็ปไซต์ เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วย Google Site  
* จะต้องมีพื้นฐานในการใช้งาน Google G Suite ในระดับเบื้องต้น 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 4 กรกฏาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 10 สิงหาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.

[Click!] รายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตร  พัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom โดยใช้ Google Classroom (สำหรับอาจารย์)
  
 รุ่นที่ 1   วันที่ 20 กรกฏาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 17 สิงหาคม 2560      เวลา 8.30-12.00 น.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 อบรม Microsoft  

 หลักสูตร   การสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย MS WORD 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 19 มิถุนายน 2560     เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 17 กรกฏาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.

  ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว  

 หลักสูตร   Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 19 มิถุนายน 2560     เวลา 13.00-16.30 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 17 กรกฏาคม 2560   เวลา 13.00-16.30 น.

   ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว  

 หลักสูตร  การทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Microsoft Office 365 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 4 เมษายน 2560    เวลา 13.00-16.30 น.
 รุ่นที่ 2   วันที่ 6 มิถุนายน 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
 รุ่นที่ 3   วันที่ 8 สิงหาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.


 หลักสูตร  การสอนทางไกล โดย Microsoft Skype for Business 

 รุ่นที่ 1   วันที่ 27 มิถุนายน 2560   เวลา 8.30-12.00 น.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------