สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์

งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

e-Mail : jintanac@nu.ac.th

Tel : 0-5596-1567, 0-5596-1575

เบอร์โทรภายใน : 1567, 1575