Google G Suite เครื่องมือที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการเรียนและการทำงาน ด้วยการทำงานร่วมกันแบบ Online ในระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ e-Mail แต่ยังมีการติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การเก็บและการแชร์ไฟล์งาน เพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารแบบ Real Time


สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • การใช้งาน Gmail เบื้องต้น
  • การใช้งาน Google Calendar
  • การใช้งาน Google Drive
  • การใช้งาน Google Documents
  • การใช้งาน Google Presentations
  • การใช้งาน Google Form


พื้นฐานของผู้อบรม

  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  • ผู้เข้าอบรมต้องมี Account NU/Gmail ของมหาวิทยาลัยนเรศวร


ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Google apps for Education ขั้นพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานและการเรียนได้

วิทยากร

นายเติมพงษ์ ทองทุม


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีประสบการณ์ ด้านการใช้งาน Google apps for Education


ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่1 | วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่นที่2 | วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.