ย่อโลกให้เล็กลงด้วยโปรแกรม Microsoft Skype for Business ที่จะทำให้คุณติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการประชุมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเชิญประชุมออนไลน์ ระบบการสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ รวมถึงลูกเล่นในการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม ให้สามารถแนบส่งไฟล์งานนำเสนอ และแสดงเนื้อหา(Slide) ประกอบให้ผู้ร่วมรับฟังได้ดูประกอบการบรรยายได้

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • การใช้โปรแกรม Lync Online
  • รายชื่อผู้ติดต่อ(Contact)
  • การสนทนาผ่าน Skype for Business
  • เครื่องมือช่วยในการนำเสนอ การประชุม หรือการทำงานร่วมกันผ่าน Skype for Business
  • การใช้งาน Lync ร่วมกับโทรศัพท์ภายในของมหาวิทยาลัย

พื้นฐานของผู้อบรม

  • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft office

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการประชุมออนไลน์ของบุคลากรไม่ว่าผู้เข้าประชุมจะอยู่ที่ใดในโลก
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

วิทยากร

นายสิงห์อดุล สมพมิตร


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มีประสบการณ์การการใช้งาน Microsoft Skype for Business

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่1 | วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.