หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Word อยู่เป็นประจำ ต้องไม่พลาดกับหลักสูตรการสอนเทคนิคในการสร้าง การพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือ และสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างงานเอกสารได้อย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • ทบทวนวิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Word 2013
  • จัดทำรูปเล่ม และการอ้างอิง
  • สร้างปกรายงาน Cover Page
  • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
  • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
  • การสร้างสารบัญ Table of Contents
  • การทำดัชนี Index
  • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
  • การสร้าง Bookmark
  • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark
  • การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts
  • กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร การตั้งค่า การกู้คืนเอกสาร และการกำหนดรหัสผ่าน
  • การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
  • WorkShop

พื้นฐานของผู้อบรม

  • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word อยู่บ้างแล้ว
  • ผู้ที่ต้องใช้งาน Microsoft Word ในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน MS Word อย่างถูกวิธี
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดต่างๆ ที่ทำให้งานเอกสารเป็นเรื่องที่ง่ายกลายเป็นมืออาชีพ
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน MS Word เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน
  • ผู้เข้ารับการบอรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

นางสาววริศรา เลิศล้ำ


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Certificate

• IC3 Digital Literacy Certification

• Microsoft Office Specialist Certification : Office Word 2016

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่1 | วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.

รุ่นที่2 | วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.