ใช้ชีวิตสบายๆ เหมือนมีเลขาส่วนตัวบนระบบเครือข่าย สามารถจัดการกับการเรียนหรือการทำงานได้โดยนำไปใช้งานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพียงแค่มี Internet

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • การจัดการอีเมล์ ด้วย Exchange Online
  • การใช้งาน Calendar
  • การใช้งาน One Drive
  • การใช้งาน Office 365 Online
  • การใช้งาน Microsoft Office 365 Form
  • การใช้งาน Planner

พื้นฐานของผู้อบรม

  • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft office

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ MS Office 365 มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ/การบริหารองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Software Microsoft Office ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ฟรี 5 License

วิทยากร

นายสิงห์อดุล สมพมิตร


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มีประสบการณ์การใช้งาน Microsoft office 365

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่1 | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

รุ่นที่2 | วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

รุ่นที่3 | วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.


เอกสารประกอบการอบรม