โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เรียนรู้การวิเคราะห์ เชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความสะอาดข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอน และจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ลดข้อผิดพลาด เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาถูกต้อง

แปลงข้อมูลเป็นรายงาน จัดแสดงรายละเอียดได้ทั้งหมดในที่เดียว

สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยง เลี่ยงการโจมตี

ขั้นสุดของการวิเคราะห์ สรุปผล การนำเสนอที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมหาศาล