หลักสูตรเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2562

Training Courses


ในนามของ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในแต่ละหลักสูตรของปี งบประมาณ 2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรในปี 2563 จะได้การตอบรับที่ดีจากทุกท่าน ต่อไป

รุ่น2 📆 11 มิถุนายน 2562

รุ่น2 📆 12 มิถุนายน 2562

📆 19 มิถุนายน 2562

รุ่น3 📆 3 กรกฎาคม 2562

รุ่น2 📆 10 กรกฎาคม 2562

รุ่น4 📆 7 สิงหาคม 2562

รุ่น2 📆 20 สิงหาคม 2562

รุ่น2 📆 21 สิงหาคม 2562


จำนวนผู้เข้าชม