โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แปลงข้อมูล เป็นรายงาน จัดแสดงรายละเอียดได้ทั้งหมดในที่เดียว


พัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา ลดข้อผิดพลาด เพิ่มคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน