รายละเอียดหลักสูตร

Flip Classroom ด้วย Google Classroom

( รุ่น 1 ) 8 เมษายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 2 ) 8 เมษายน 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

Flip Classroom ด้วย Google Classroom

( รุ่น 3 ) 22 เมษายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 4 ) 22 เมษายน 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

ตัดต่อ VDO Clip สื่อการสอนด้วย HitFilm Express

( รุ่น 1 ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel

( รุ่น 1 ) 24 กุมภาพันธ์ 2564 | เวลา 09.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio

( รุ่น 1 ) 25 กุมภาพันธ์ 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 2 ) 25 กุมภาพันธ์ 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio

( รุ่น 3 ) 4 มีนาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 4 ) 4 มีนาคม 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

Advanced Technique in Microsoft Word

( รุ่น 1 ) 5 มีนาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 2 ) 5 มีนาคม 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แสดงผลบน Mobile

( รุ่น 1 ) 18 มีนาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 2 ) 18 มีนาคม 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แสดงผลบน Mobile

( รุ่น 3 ) 25 มีนาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

( รุ่น 4 ) 25 มีนาคม 2564 | เวลา 13.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการสอน Online ด้วย Microsoft Teams

( รุ่น 1 ) 30 มีนาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

พัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS

( รุ่น 1 ) 2 เมษายน 2564 | เวลา 09.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .