Samart Skills คืออะไร

   Google ประเทศไทย เปิดตัว โครงการ Samart Skills ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind ที่มีเป้าหมายในการทำให้คนไทยทุกคน มีโอกาสที่เท่าเทียมในการพัฒนาตนเอง และช่วยประเทศสร้าง Digital Talent โดยให้ความสำคัญทั้งผู้เรียน และมีการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก


   Samart Skills เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชากรไทย เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรด้านดิจิทัลที่ดำเนินการอบรมโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก Google ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้สมัครงานได้จริง กับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับคุณวุฒินี้

หลักสูตร Samart Skills 9 หลักสูตร  Click

เรียน Samart Skills แล้วได้อะไร?

กลุ่มเป้าหมาย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ขั้นตอนการเข้าเรียน