รายละเอียดหลักสูตร

Excel Pivot table

( รุ่น 2 ) 23 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการสอน Online ด้วย Microsoft Teams

( รุ่น 2 ) 29 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน

Kahoot | Quizizz | Padlet

( รุ่น 2 ) 1 กรกฎาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ

( รุ่น 2 ) 8 กรกฎาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel

( รุ่น 2 ) 20 กรกฎาคม 2564 | เวลา 09.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลขั้นต้น

( รุ่น 1 ) 3 สิงหาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลขั้นต้น

( รุ่น 2 ) 17 สิงหาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint

( รุ่น 1 ) 19 สิงหาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint

( รุ่น 2 ) 26 สิงหาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

พัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS

( รุ่น 2 ) 17 พฤษภาคม 2564 | เวลา 09.00 - 16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

Excel Pivot table

( รุ่น 1 ) 20 พฤษภาคม 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน

Kahoot | Quizizz | Padlet

( รุ่น 1 ) 10 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

Advanced Technique in Microsoft Word

( รุ่น 3 ) 11 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .

รายละเอียดหลักสูตร

การประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ

( รุ่น 1 ) 17 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม . . .