โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

หลักสูตร

พัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS

17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

Excel Pivot table

20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน

Kahoot | Quizizz | Padlet

10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

Advanced Technique in Microsoft Word

11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

Excel Pivot table

23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การจัดกิจกรรมการสอน Online ด้วย Microsoft Teams

29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน

Kahoot | Quizizz | Padlet

1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ

8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลขั้นต้น

3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลขั้นต้น

17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint

19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร

หลักสูตร

การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint

26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... ปิดหลักสูตร