ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


งานบริการเทคโนโลยี

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email :  citcoms_training@nu.ac.th

Tel : 0-5596-1575